Procedure Theorie-examen

BT - B 01

Procedure “Examenreglement van de stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaag-dierpreventie (EVM) ten behoeve van het theorie-examen “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”

Algemene bepalingen

Artikel 1

Dit reglement verstaat onder:

  1. de stichting: de stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierpreventie (EVM);
  2. de Commissie van Deskundigen (CvD): de door de stichting ingestelde en door het bestuur van het EVM benoemde leden van de Commissie van Deskundigen (CvD).

Artikel 2

Het examen omvat de volgende vakken:

  1. Biologie:                          15 vragen
  2. Biociden:                         15 vragen
  3. IPM:                                 45 vragen
  4. Arbeidsveiligheid:         15 vragen
  5. Wetskennis:                    15 vragen

Het examen wordt schriftelijk afgenomen.

Artikel 3

Het examen dient ter verkrijging van het Certificaat “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

 

De Commissie van Deskundigen

Artikel 4

Het bestuur van de stichting stelt een Commissie van Deskundigen in, die onder toezicht van de stichting, met inachtneming van dit reglement verantwoordelijk is voor de afname van het theorie-examen op door het bestuur van het EVM vastgestelde plaatsen en tijden.

De vastgestelde plaatsen en tijden voor de theorie-examens worden uiterlijk één maand van tevoren gemeld aan het ministerie van I&M.

Artikel 5

De Commissie van Deskundigen stelt met inachtneming van dit reglement voorschriften vast betreffende de wijze waarop het examen wordt afgenomen in de in artikel 2 genoemde vakken en over de voor de goede gang van zaken te stellen waarborgen.

Artikel 6

De Commissie van Deskundigen bestaat uit een oneven aantal leden. De leden worden geselecteerd op basis van deskundigheid en onafhankelijkheid.

Artikel 7

De voorzitter van het bestuur van de stichting is tevens voorzitter van de Commissie van Deskundigen.

Artikel 8

Het secretariaat van de Commissie van Deskundigen wordt gevoerd door of vanwege de stichting. Indien degene, die met dit secretariaat is belast, geen lid is van de Commissie van Deskundigen, wordt deze ambtshalve daaraan toegevoegd, echter zonder stemrecht.

  

De examenkandidaten

Artikel 9

Het bestuur van de stichting kan richtlijnen vaststellen op grond waarvan de Commissie van Deskundigen een kandidaat voor één of meer vakken van het examen vrijstelling kan verlenen en/of kan afwijken van bepalingen van dit reglement.

Artikel 10

Indien een kandidaat zich ten aanzien van het examen aan enig bedrog of nalatigheid heeft schuldig gemaakt en dit voor of tijdens het examen wordt ontdekt, ontzegt een lid van de Commissie van Deskundigen hem de deelneming of de verdere deelneming aan het examen.

Artikel 11

Indien de kandidaat in enig opzicht in strijd met de voorschriften van de Commissie van Deskundigen heeft gehandeld en deze onregelmatigheid voor, tijdens of na het examen wordt ontdekt, kan een lid van de Commissie van Deskundigen hem de deelneming of de verdere deelneming aan een onderdeel dan wel aan het gehele examen ontzeggen.

Artikel 12

Indien de onregelmatigheid eerst na afloop van het examen wordt ontdekt, kan een lid van de Commissie van Deskundigen beslissen dat aan de kandidaat die zich hieraan schuldig heeft gemaakt, geen certificaat en geen cijferlijst wordt uitgereikt.

Artikel 13

Een lid van de Commissie van Deskundigen maakt van een ingevolge één der artikelen 10, 11 en 12 genomen beslissing en de feiten waarop deze steunt, onverwijld rapport op. Hij zendt dit rapport terstond aan de stichting.

Artikel 14

Een kandidaat kan op grond van de artikelen 10, 11 en 12, tegen een door een lid van de Commissie van Deskundigen genomen beslissing in beroep gaan. Hiervoor wordt verwezen naar de procedure BT – A 03 “Indienen van een bezwaar- en beroepschrift en de behandeling daarvan”.

 

Het examen

Artikel 15

De kosten van deelneming aan het examen worden door het bestuur van de stichting vastgesteld.

Artikel 16

Het examen is niet openbaar, maar een lid van de Commissie van Deskundigen kan aan buitenstaanders toegang tot het examen of een gedeelte daarvan verlenen, mits de kandidaat daar geen bezwaar tegen heeft.

De vertegenwoordiger namens het ministerie van I&M, de kwaliteitsbewaker namens EVM en de leden van de Commissie van Deskundigen hebben toegang tot het examen.

Artikel 17

De duur van het theorie-examen is ten hoogste 120 minuten.

Artikel 18

De toe te kennen cijfers lopen voor het schriftelijk examen van 3 tot en met 10. De waardering van de cijfers is als volgt:

10  uitmuntend       9  zeer goed

8  goed                   7  ruim voldoende

6  voldoende         5  niet voldoende

4  slecht                 3  zeer slecht

Voor ieder van de in artikel 2 genoemde vakken wordt een cijfer gegeven. De cijfers worden gegeven zonder nadere toelichting en slechts in hele getallen.

Artikel 19

Een kandidaat voor het Certificaat “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” is geslaagd, indien hij/zij voor de in artikel 2 genoemde vakken a t/m d tenminste het cijfer 6 behaalt. Voor alle onderdelen dient u minimaal het cijfer 6 te behalen.

Artikel 20

De Commissie van Deskundigen stelt de uitslag van het examen vast en verstrekt aan de geslaagde kandidaat een door de stichting gewaarmerkt Certificaat “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

Artikel 21

Het bestuur van het EVM treft een regeling in de gevallen waarin niet wordt voorzien volgens dit reglement.

Artikel 22

Door de voorzitter van de Commissie van Deskundigen kan aan een kandidaat toestemming worden verleend een mondeling theorie-examen af te leggen, wanneer:

  • een kandidaat in een aaneengesloten periode van 15 maanden minimaal drie maal aan een schriftelijk examen heeft deelgenomen zonder positief resultaat
  • een kandidaat aangeeft dat er andere oorzaken zijn waardoor de kandidaat problemen heeft met het afleggen van een schriftelijk examen.

Artikel 23

Aan een werkgever van een kandidaat wordt uitsluitend informatie over het behaalde resul-taat verstrekt als de werknemer heeft verklaard hiertegen geen bezwaar te hebben en zelf is geïnformeerd over dit resultaat. Deze verklaring wordt afgegeven bij ondertekening van het aanmeldingsformulier.

Telefonische inlichtingen omtrent de beoordeling van het examenwerk van zowel het theorie- als het praktijkexamen worden niet verstrekt.

Artikel 24

Met ingang van 1 september 2021 kan u bij het EVM een herexamen doen voor één of twee categorieën (artikel 2). Voorheen diende u het gehele examen te herkansen.

U bent gezakt op meer dan twee categorieën, dan dient u het gehele examen te herkansen. De visie van EVM is dat een plaagdierbeheerser zijn vakbekwaamheid aantoont door voor het gehele examen te slagen.